Ett helt temanummer om socioekonomiska skillnader i kost i den finska befolkningen

Igår utkom temanumret ”Väestöryhmittäiset erot ravitsemuksessa ja ruoankäyttäytymisessä (Socioekonomiska skillnader i näringsintag och kostvanor)  i Socialmedicinska föreningens tidskrift Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.

Socioekonomiska skillnader existerar redan i livets start, bland nyfödda, men också i andra åldersgrupper såsom bland skolbarn, ungdomar, vuxenbefolkningen och bland åldringar. Glädjande resultat som kan läsas i tidskriften är att bland skolbarn och ungdomar ser det ut som om de socioekonomiska skillnaderna skulle vara mindre än i de övriga åldersgrupperna. Eventuellt utjämnar den gemensamma skollunchen skillnaderna i någon mån.

I tidskriftens ledare konstateras att för att minska på de socioekonomiska skillnaderna räcker det inte enbart med att upplysa individen utan att samhället också måste ta sitt ansvar och göra insatser på samhällsnivå. Ifall inkomstskillnaderna och annan ojämlikhet ökar i samhället kommer troligen också socioekonomiska skillnader i kost och näringsintag öka eller åtminstone inte minska.  Även om det finns idag rätt mycket kunskap om hurdana skillnader det finns i befolkningen i kost och näringsintag finns det lite kunskap om vilka insatser som skulle vara effektiva för att minska skillnaderna. Genom att påverka pris och tillgång skulle man antagligen kunna påverka intaget mera bland de med lägre socioekonomisk status även om insatsen har riktats till hela befolkningen. Mera skräddarsydda stöd och råd enligt behov för vissa befolkningsgrupper skulle kanske också minska skillnaderna.

Tidskriften innehåller artiklar och översikter om olika åldersgrupper i befolkningen. Forskare från Folkhälsans forskningscentrum har aktivt deltagit i temanumret och varit medförfattare i tre av artiklarna.