Ungdomars dagliga levnadsvanor- har vänner någon betydelse?

I maj lyssnade jag på ISBNPA kongressen (International society for behavioral nutrition and physical activity) i Austin på en session där man presenterade resultat från undersökningar om vänners inverkan på ungdomars levnadsvanor.

Min egen doktorsavhandling fokuserar på att undersöka samband mellan familjefaktorer och 10-12 åriga barns levnadsvanor och därför var detta ämne extra intressant. Vem som är viktigare; föräldrarna eller vännerna för formandet av ätbeteende, fysiska aktiviteten och skärmtiden är allt annat än enkelt att undersöka. I det stora europeiska forskningsprojektet ENERGY har man funnit att bland 10-12 åringar verkar kompisars normer och modell ha ett samband med det egna läskintaget och TV tittande. Och andra sidan visade det sig att föräldrarna kan inverka rätt mycket på det slutliga intaget. Även om kompisarna dricker mycket läsk och sålunda agerar modeller för ett beteende dricker de barn mindre läsk som har föräldrar som har regler om när, hur och hur mycket läsk man får dricka än de barn som upplever att föräldrarna inte har några regler gällande läsken. I en annan undersökning gjord i USA, lät man tonåringar namnge 5 vänner i skolan. De pojkar som namngav också flickor som vänner, var fysiskt aktivare och varje ny flickvän som pojkarna uppgav ökade pojkarnas fysiska aktivitet med 5 minuter per dag. Och andra sidan om uppgav pojkarna fler vänner av det andra könet hade pojkarna också högre skärmtid. Budskapet från hela sessionen var att visst finns det samband mellan ungdomar och deras vänners dagliga levnadsvanor, men föräldrar har stora möjligheter att påverka även då barnen är tonåringar!