Personlighetsdrag kan ha ett samband med vad vi äter

mabra18
I somras publicerades en studie i vilken man hade studerat sambandet mellan personlighet och vad vi äter. Personligheten i studien klassades med hjälp av femfaktormodellen. Enligt femfaktormodellen finns det fem dimensioner av personlighetsdrag; neuroticism (t.ex. benägenhet för ångest, ilsken fientlighet, impulshandlingar), extraversion (t.ex. sällskaplighet självsäkerhet, värme i relationer till andra, spänningssökande), öppenhet (t.ex. intresse och mottaglighet för känslonyanser, aktiviteter av olika slag nya värderingar), sympatiskhet (t.ex. tillit till och förtroende för andra, hjälpsamhet, samarbetsvilja) och samvetsgrannhet (t.ex. prestationsvilja, självdisciplin, plikttrohet).

I studien som forskare Anna-Maija Tiainen är huvudförfattare hade man en hypotes om att hälsosamma matval såsom t.ex. ofta frukt och grönsaker skulle ha ett samband med låg neuroticism och hög extraversion, öppenhet, sympatiskhet och samvetsgrannhet. Hypotesen till studien kommer från det att tidigare studier har visat ett mera hälsofrämjande beteende inkluderat ett högre frukt- och grönsaksintag är vanligt hos personer som har en högre förmåga att övervinna och hantera svårigheter (engelskans ”resilience”). Personer som har denna ”resilience” har starka drag av extraversion, öppenhet, sympatiskhet och samvetsgrannhet.

Resultaten visade att mycket av hypotesen stämde; Extraversion hade ett samband med högre intag av grönsaker hos kvinnor. Öppenhet hade ett samband med högre intag av både grönsaker och frukt hos båda könen. Neuroticism hade ett samband med mindre hälsosamma val, såsom lägre intag av grönsaker och fisk och högre intag av läskedrycker. Sambanden fann man dock endast hos kvinnor. Att man inte fann alla de samband man hade förväntat sig hos både könen förklarade man med att det kanske delvis berodde på att det traditionellt har varit kvinnans roll att sköta hem och hushåll i den åldersgrupp som de undersökta var, födda 1934-44. Därför kanske männens val av vad de åt inte endast styrdes av deras personlighet, utan också av yttre omständigheter, såsom det att de levde i samma hushåll med en kvinna med vissa personlighetsdrag. Männen och kvinnorna var deltagare i Helsingfors- födelsekohortstudie som leds av professor Johan Eriksson som också är knuten till Folkhälsans forskningscentrum.mabra05