Barnen under skolåldern – Skärmtid, Sömn och Välbefinnande

tietokoneTV, dator, tabletter och andra elektroniska apparater är en del av vardagen redan för barn under skolåldern. Det ser också ut som om barnens skärmtid har ökat under de senaste åren och därför är det viktigt att undersöka skärmtidens samband med barnens hälsa. Två helt nya forskningar som har publicerats i en ansedd medicinsk tidskrift i mars lyfter upp sambanden mellan skärmtid, sömn och välbefinnande.

Den första, en australiensk forskning, följde med barnen tre gånger mellan åren 2004 och 2008, undersökte bilaterala samband mellan sömn och skärmtid. Barnens förälder fyllde i tidsdagbok, när barnen var 4, 6, och 8 år gamla. Resultaten var att ju mer skärmtid (både TV och dator eller skilt) när barnen var 4- eller 6- år gamla, desto mindre sov de två år senare. Flera förklaringar kan finnas till resultaten. Först, skärmtid ersätter direkt sömntid, det vill säga barnen somnar senare eftersom de tittar på TV eller använder dator längre på kvällarna. För det andra, barnen är kanske hellre stillasittande än gör någonting annat som skulle öka tröttheten och inverka positivt på sömnen (tex att röra på sig). Det nya rönet i från denna studie var att de 4- eller 6-åriga barn, som sov mindre hade också mer skärmtid två år senare. Deras skärmtid kan förutse mindre sömn, men också vice versa mindre sömn kan förutse mer skärmtid två år senare. Tolkningen av det senare resultatet kunde vara att mindre sömn förorsakar trötthet, som minskar motivationen och orken att vara aktiv (t.ex. att röra på sig). När barnen inte orkar vara aktiva är stillasittande beteende ”lättare”.

De beskrivna sambanden var ännu starkare i familjer med lägre utbildat mammor eller i familjer med lägre inkomstnivå. Tolkningen kan vara det att de här familjerna inte har råd att delta i fysisk aktivitet, de känner inte till rekommendationer för skärmtid eller de har inte rutiner eller regler hemma för att kontrollera barnens skärmtid. Överraskande rön var att de tidigare beskrivna sambanden var starkare också inom familjer med den högsta inkomstnivån. De här familjerna har mera resurser att köpa olika sorter av elektroniska apparater för barnen att använda, vilket kan vara förklaring till resultaten.

De andra forksningen undersökte samband mellan skärmtid och socialt och psykiskt välbefinnande bland barn i olika länder i Europa (Finland var inte med). Föräldrar raporterade sina 2-6 år gamla barns skärmtid år 2008, och evalueradet barnens sociala och psykiska välbefinnande två år senare. Evalueringen av det sociala och psykiska välbefinnandet innehöll till exempel barnens emotionella problem och välbefinnande, sociala problem, självkänsla, sociala nätverk och familjefunktion. Forskningen visade att en timme mera datortid hos flickor på vardagarna förutsåg två gånger större risk för emotionella problem två år senare. På samma sätt, en timme mera TV tittande för både pojkar och flickor förutsåg 1.3 gånger större risk för sämre familjefunktion två år senare. De andra faktorerna hade inte signifikanta samband till välmåendet två år senare.

En stor del av tidigare forskning har fokuserat på tv tittande, men båda de här forskningarna visade att datortid har också betydelse för barnens hälsa. Resultaten i de här forskningarna stöder tanken på skärmtidsbegränsning eller kontroll för barn för att öka barnens välmående.