Finska barnen under skolåldern – rör de på sig tillräckligt eller inte?

Fysisk aktivitet inom olika åldergrupper kommer att vara tema inom kommande månaderna. Första bloggen i temat handlar om fysisk aktivitet bland barn under skolåldern. Rekommenderad fysisk aktiC04_f%F6lja_johnvitet för barnen under skolåldern är minst två timmar per dag rask fysisk aktivitet. Hur många barn når den här rekommendationen i Finland?

Man har undersökt under skolålders barns fysiska aktivitet i Finland åtminstone 3 gånger under 2000-talet. Laps Suomen – forskningen var en nationell forskning bland barnen i Finland i början av 2000-talet. Enligt studien var var barnen i medeltal 1 timme och 39 minuter aktiva inom dagistid. Aktiviteten hemma var 1 timme och 28 minuter på vardagar, och två timmar och 7 minuter på veckoslut. Om man räknar ihop både dagis- och hemtiden på vardagarna, var barnen mera fysiska aktiva på vardagar än på veckoslut. I medeltal, var barnen tillräckligt fysiska aktiva, alltså åtminstone 2 timmar aktiva under dagen. LATE-undersökningen av barns uppväxt, utveckling, hälsa, hälsovanor och uppväxtmiljö mätte bland annat fysisk aktiviteten. LATE resultaten från år 2010 visade att 12 % av tre-åringarna och 6 % av fem-åringarna rörde på sig mindre än två timmar per dag. C02_djurhoppDe här båda forskningarna baserar sig på självrapporterade metoder för föräldrar eller dagispersonal. Såsom jag diskuterat tidigare kan det vara svårt för människor att evaluera sin aktivitet under dagen.Forskning i Jyväskylä mätte fysisk aktivet med objektiva accelerometers. Barnen var i medeltal 58 minuter raskt fysiska aktiva under dagen och ingen av barnen fyllde rekommendationerna om 2 timmar rask fysisk aktivitet per dag. Dessutom hade barnen i medeltal 67 minuter lätt fysisk aktivitet (t.ex. gående från en plats till annan utan att bli andfådd). Om man beaktar också den här lätta aktivitetstiden i Jyväskyläs forskning så är tiden för fysisk aktivet nästan lika som i andra forskningar. Det finns dock alltid skillnader i olika mätmetoder som gör att det är svårt att jämföra resultat från olika studier. Oberoende av skillnader i metoder och resultat så visar dock all forskning på att det finns en del av barn under skolåldern som borde röra på sig mera. Föräldrarna är av stor betydelse för att barnen under skolåldern skall röra på sig tillräckligt, eftersom de kan möjliggöra fysisk aktivitet för barnen på många olika sett.sim3