Fysisk inaktiviteten eller rökning?

Om du behövs välja mellan att röka eller att vara fysisk inaktiv, vad skulle du välja?

I-Min Lee frågade den här frågan i sitt keynote-tal på ICPAPH kongressen i början av april.  Hon svarade också på frågan att nästan alla väljer att vara fysiskt inaktiva. Varför jämförde Lee fysisk inaktiviteten med rökningen? Orsaken är det att nästan lika många dödsfall i världen varje år, över 5 millioner, kan avvärjas, om alla slutar att röka eller alla är tillräckligt fysiskt aktiva. WP_000623

Lees internationella forskningsgrupp har beräknat hur många procent av alla förtidiga dödsfall i världen varje år kan avvärjas om alla är tillräckligt fysiskt aktiva. På samma sett, har hennes grupp estimerat hur många procent av olika icke-smittsamma sjukdomar (e.g. typ 2 diabetes, bröstcancer) förorsakas av fysisk inaktivitet.  Det kan vara svårt att få alla människor i världen att bli tillräckligt fysisk aktiva och därför har Lee beräknat hur många dödsfall varje år kunde avvärjas om 10 eller 25 procent av de fysiskt inaktiva blir fysiskt aktiva. Om 10 procenten skulle bli fysiskt aktiva, skulle över 533 000 dödsfall undvikas. På samma sett, 25 procent ökning i de inaktiva till aktiva skulle minska dödsfallen med 1.3 million per år.  De här resultaten har publicerats i Lancets special nummer om fysisk aktivitet från år 2012 (i numret hittar man medeltal siffrorna från hela världen, men också skilt på olika länder).C08_popcornVarför väljer nästan alla att hellre vara fysisk inaktiva än att röka?

I samma nummer i Lancet, försöker forskare hitta orsaken för det. I samhället är det accepterat att vara fysiskt inaktiv, medan däremot är det ett individuellt val att vara fysiskt aktiv. Till exempel det är helt okej att vila sig hela kvällen efter arbetsdagen eller det är helt okej om vuxna inte har fysisk aktivitet som hobby.  För det andra ses fysisk aktivitet också många gånger som en del av olika interventioner och prevention, vars syfte är att förebygga övervikt och att minska fysisk inaktiviteten brukar inte vara ett huvudmål för interventioner eller prevention. En tredje orsaktill att människor väljer fysisk inaktivitet kan vara olika synvinklar i folkhälsoarbete mellan rökning och fysisk inaktivitet. Folkhälsoarbetet kring rökning har koncentrerat sig på att berätta alla negativa konsekvenser av rökning medan däremot har man inte berättat positiva saker om att inte röka. Folkhälsoarbetet kring fysisk aktivitet är däremot fokuserat på positiva aspekter av fysisk aktiviteten medan negativa konsekvenser av fysisk inaktiviteten inte lyfts fram. Trots det finns det fortfarande mycket att göra innan alla förstår vikten av att vara fysiskt aktiv.