Mår skolbarn sämre som använder mycket dator och kan det bero på kortare sömn?

Den här frågan ställde ett antal forskare i Finland, Danmark och Frankrike. Svaret i undersökningen var ja! Studien som utfördes bland skolbarn i Finland, Danmark och Frankrike visade att ju flera timmar barnen använder dator desto kortare sömn har barnen och det i sin tur har samband till allt mera såväl psykiska (känna sig nere, dåligt humör, vara nervös) som somatiska symptom (huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, känna sig yr). Sambanden var rätt lika i de olika länderna trots att det fanns stora variationer i datoranvändning mellan de olika länderna och i rapporterade hälsosymptom.

Teija Nuutinen från Folkhälsans forskningscenter var huvudförfattare till den här artikeln som nyligen kom ut i International Journal of Public Health. Artikeln blev också vald till ”Editor’s choice” för detta nummer och därför kan man nu gratis bekanta sig med artikeln här. Teija skriver som bäst sin doktorsavhandling som handlar om samband mellan mediakonsumtion och sömn. Här kan man bekanta sig med en tidigare artikel som hon har publicerats inom samma tema