DAGIS projektet har rullat igång

FH_dagisvinjett_cmykDAGIS är ett nytt forskningsprojekt som kommit igång på allvar denna höst inom gruppen för forskning kring barns levnadsvanor (Eva Roos grupp). I det fleråriga projektet från 2014 till 2019 undersöker vi 3-5 åriga daghemsbarn och daghemspersonalens levnadsvanor och välbefinnande.

 

Våra levandsvanor är till stor del beroende av den miljö vi lever i och därför kommer för barnens del både daghems- och hemmamiljön att undersökas grundligt. Vi vet från tidigare att också i Finland finns det socio-ekonomiska skillnader i levnadsvanor redan i tidig ålder. Lika klart är det inte vilka faktorer i hem eller daghem som gör att dessa skillnader uppstår redan tidigt. I DAGIS kommer extra stor vikt att läggas på faktorer som kan minska de socioekonomiska skillnaderna i levnadsvanor.

 

I höst har vi fokus på att höra föräldrar och daghemspersonal om vilka faktorer som enligt dem styr 3-5- åringars matvanor, fysiska aktivitet och sittbeteende. Under oktober och november genomför vi fokusgruppintervjuer med föräldrar- och daghemspersonal på daghem som ligger i områden som har lägre socio-ekonomisk status. Via intervjuerna hoppas vi få en djupare förståelse för vilka faktorer daghemspersonal och föräldrar i dessa områden tycker att är viktiga med tanke på kostvanor, fysisk aktivitet och sittbeteende.

 

I början av veckan startade också vår pilotundersökning av möjliga frågor för en större kartläggning som sedan pågår under hösten 2015. I piloten vill vi främst undersöka om de kartläggningsinstrument som gäller föräldrastil, föräldrarutiner, kostintag och sittbeteende fungerar bland småbarnsföräldrar. Flera av frågorna är färdiga instrument som tidigare har använts på engelska. Andra frågor är utvecklade tillsammans med vår samarbetspartner, avdelningen för näringslära vid Helsingfors Universitet. Tillsvidare har vi översatt alla frågor till finska och därefter kvalitetssäkrat frågorna genom att göra en tillbaka översättning till engelska. För tillfället önskar vi testa frågorna bland möjligast många föräldrar som har barn i åldern 3-6 år. Genom testen har vi möjlighet att närmare granska om frågorna överlag fungerar i finländska förhållanden. Du som har ett barn i rätt ålderskategori är välkommen att fylla i vår, än så länge endast på finska, enkät som finns på första sidan av www.dagis.fi ! Vi är tacksamma för alla svar. Det tar ca.30 minuter att fylla i enkäten och det är fritt fram att sprida enkäten._DSC6726