Främja nutrition i Europa – Är Folkhälsan två steg före?

whoFolkhälsans web har vi kunnat läsa om WHO:s nya handlingsplan för att främja nutritionen i Europa. I intervjun med Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, konsultativ tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet, konstaterades att konkret vill WHO skapa hälsosammare miljöer där vi äter och dricker, stöda kartläggningen och forskningen kring folkhälsan kopplad till kost, samt öka medvetandet om fördelarna med en livslång hälsosam kost för framför allt utsatta grupper. Folkhälsan har medvetet i sitt hälsofrämjande arbete jobbat med att skapa hälsosammare miljöer t.ex. på dagis och eftermiddagsklubbaroch har också målmedvetet jobbat för utsatta grupper i olika åldrar såsom t.ex. i projektet Matlusten bland äldre. En av förutsättningarna för att man skall kunna jobba hälsofrämjande inom nutrition är bl.a. att kontinuerligt följa upp befolkningens kostvanor och se på fördelningen mellan olika befolkningsgrupper. Viktigt är också att utvärdera olika interventioners, insatsers, effekt i olika åldersgrupper och socioekonomiska grupper. Också forskningen på Folkhälsan har jobbar medvetet med dessa frågor. Som bäst har forskningen ett projekt i samarbetet med Jyväskylä universitet där vi följer upp trender bl.a. i kostvanor bland elever i svensk- och finskspråkiga skolor.  Också ett omfattande projekt på dagisar (www.dagis.fi) har i år satts igång där målet är att undersöka skillnader i interventioners effekt mellan olika socioekonomiska grupper.  Mycket jobb kommer att behövas för att WHO:s nya handlingsplans mål skall förverkligas, d.v.s. att alla i Europaregionen, oavsett kön, socioekonomisk status eller andra förutsättningar, ska ha jämlik tillgång på näringsrik mat till ett skäligt pris. Jag tycker att Folkhälsan i sin hälsofrämjande verksamhet och forskning i nutrition redan nu jobbar med dessa mål i siktet. Kanske vi är två steg före såsom vi eftersträvar i vår vision.