Socioekonomiska skillnader i levnadsvanor och hälsa bland skolbarn – har landets inkomstskillnader någon betydelse?

Förra veckan publicerades i den ansedda medicinska tidskriften Lancet en artikel om socioekonomiska skillnader i skolelevers hälsa i relation till landets inkomstskillnader. Data hade samlats in i 34 olika länder från Nordamerika och Europa, inklusive Finland. Resultatet var att ju större inkomstskillnader länderna hade desto mindre rörde skolbarnen på sig överlag och desto högre var för skolelevernas body mass index (BMI) och desto högre andel av barnen uppgav att de hade olika mentala och fysiska symtom.Ju större inkomstskillnader i landet desto större socioekonomiska skillnader inom landet i mentala och fysiska symptom och i livstillfredställelse bland eleverna. Studien visade också att socioekonomiska skillnader i skolbarnens levnadsvanor och hälsa har ökat i flera länder under tidsperioden 2002-2010. Forskarnas slutsats var att man bör fortsätta att följa upp dessa trender och att det behövs åtgärder inom politiken för att minska på hälsoskillnaderna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har nyligen bett alla finska partier att komma med förslag på vilka åtgärder behövs för att man skall lyckas minska på landets välfärds- och hälsoskillander, ett tema som har varit centralt i flera olika ministerprogram. Inför valet kan det vara intressant att följa med vad de olika politiska partierna i Finland föreslår för åtgärder för att minska på dessa skillnader.