Mammors överbeskyddande ökar sannonlikheten för övervikt hos barn

Föräldrars överbeskyddande är ett populärt tema inom media och i olika diskussionsforum, men det har inte forskats så mycket i ämnet gällande övervikt eller levnadsvanor. Har överbeskyddande föräldrastil betydelse för barnens levnadsvanor eller övervikt? Picture1 Den australienska nationellt representativa uppföljningsstudien, som var publicerats förra året, är en av den första som har studerat sambanden mellan överbeskyddande och barns övervikt. Kohorten av 4-åringar och deras föräldrar rekryterades runt om i Australien under år 2004. Den här kohorten var följts upp fyra gånger vartannat år – det vill säga när barnen var 5-6 (år 2006), 8-9 (år 2008), och 10-11 (år 2010) år gamla. Föräldrastil, bland annat frågor om överbeskyddande, frågades två gånger ( år 2006 och 2008), och barnen vägdes varje gång. Båda mammor och pappor svarade på frågor, men bara mammornas svar analyserades i denna studie (N=2596).

I den här forskningen definieras överbeskyddande som föräldrar som övervakar och överkontrollerar sina barn; det kan innebära bl.a. att man har problem att skiljas från sitt barn för längre tid och att man förhindrar barnens självständiga beteende. Överbeskyddande är alltid i förhållande till barnens ålder – ju yngre barnen är desto mer ”normalt” är föräldrars beskyddande beteende däremot ju äldre barnen är desto mera egna kunskaper har barnen att klara sig själva. Överbeskyddande kartlades via tre frågor: Hur ofta försöker du skydda ditt barn från problem i livet?, hur ofta har du satt dina barns önskningar och behov före dina egna?, och hur ofta känner du dig ledsen om du behöver lämna dina barn med någon annan vuxen trots att du känner den andra bra?

Studien visade att överbeskyddande stil hos mammor förutspådde barns vikt: Barnen hade sannolikare övervikt år 2010 om deras mamma hade haft höga poäng i överbeskyddande år 2008. Sannolikheten för övervikt ökade 13 procent om mamman var lite mer överbeskyddande än medeltalet medan sannolikheten för övervikt ökade hela 29 procent om mamman var ytterst överbeskyddande. Sambanden kvarstod även då mammornas BMI, inkomstnivå och mentala hälsa samt barnets position i syskonskaran hade beaktats i analyserna. Fastän de procentuella delarna av sannoliken låter som lite så kan man relatera det till att redan små ökningar i sannoliken är betydelsefulla i forskning som är nationellt representativ.

Den här forskningen mätte inte vilka mekanismer (t.ex. barnens beteende) som skulle kunna förklara sambanden mellan överbeskyddande och övervikt. Forskarna ger några möjliga förklaringar till resultaten. Överbeskyddande mammor kan tycka att deras bostadområde är för farligt för barnen att ensamma röra på sig i. Det kan också vara möjligt att överskyddande mammor kör barnen till skolan och hobbyer fastän barnen skulle kunna gå eller trampa själv. Vidare kanske överbeskyddande mammor daltar sina barn med barnens önskningar(t.ex. godis, läsk) lättare.

Överbeskyddande föräldrar är något som inte är aktuellt endast i Australien utan finns också i vårt samhälle. Inför skolstarten för några år sedan var det aktuellt i de finländska medierna att finländska föräldrar med sitt överbeskyddande hindrar barns motoriska utveckling. En svagare motorisk utveckling leder i sin tur antagligen till mindre intresse att röra på sig, som i sin tur leder till mindre energiförbrukning och mindre muskelmassa. FH_dagisvinjett_cmyk Ifjol gjorde vår forskningsgrupp en pilotundersökning bland föräldrar, som har 3-6-åriga barn. Ett mål med pilotundersökningen var att testa frågeformulär om föräldrastil i den finska miljön. Våra analyser visar att överskyddande föräldrar hade betydelse för sambanden mellan föräldrar rutiner för barnens skärmtid och barnens hela skärmtid. Det vill säga överskyddade föräldrastil stärkte sambanden mellan rutiner som främjade barnens skärmtid och barnens skärmtid. Ingen annan föräldrastil påverkade sambanden.

I alla fall, mera forskning behövs ännu för att förstå vilka mekanismer som förklarar det samband som den australienska och våra forskningar fann.