En dag om mat och näring

Äldre och kost2Mat och näring var idag temat för en gemensam temadag för folkhälsan anställda. Dagen har gett mycket att reflektera över, sådan kunskap som också andra än de som jobbar med kost inom folkhälsan har nytta av.

Vi började dagen med att min kollega Susanna Strandback  presenterade gällande finländska näringsrekommendationer. Ofta glömmer vi bort att näringsrekommendationer är rekommendationer gjorda på och för befolkningsnivå och det finns många goda sätt att förverkliga näringsrekommendationerna i praktiken. Förenklar man näringsrekommendationerna till något enkelt praktiskt råd kunde det vara att ett kostmönster som kännetecknas av mycket frukt, bär och grönsaker, fullkorn, fisk och vegetabiliska oljor.Näringsrekommendationer2

Folkhälsans forskningscentrum gör också mycket forskning som handlar om kost ur olika perspektiv. En del av de resultat som forskningen producerar går att omsätta i praktik. Inom våra egna kök har man sedan mitten av 90-talet strävat efter att servera rågbröd. Detta går hand i hand med näringsrekommendationer och Folkhälsans tidigare ordförande emeritius professor Herman Adlecreutz forskning visade att rågbröd kunde vara bra för förebyggande av hormonrelaterade cancer. Inom Folkhälsans forskningscentrum i Päivi Söderholms doktorsavhandling har man vidare också visat på rågbrödets hälsofrämjande effekter gällande riskfaktorer för hjärt- och kransartärsjukdomar.

Carina Blom har flera praktiska exempel hur man kan främja välbefinnande hos äldre via kost. En väldigt viktig poäng som hon lyfte fram idag var den sociala aspekten i vårt ätande. I den utvärdering som gjordes i samband med projektet Matlust för äldre steg en faktor starkt upp nämligen att det sociala och det sociala sammanhanget är den viktigaste orsaken till att äta. Man fann att utan socialt sammanhang ”slutar” flera äldre att äta. Som exempel nämnde hon kvinnor som blivit änkor och slutar laga mat då det inte mera finns den äkta maken som man skall laga maten till och äta tillsammans med.Äldre och kost2

När min kollega Linda Hongisto jobbar med kostfrågor bland barn tar hon fasta på att barn skall lära sig att lägga ord på sina smakupplevelser. Ju mer man kan involvera alla sinnen då man jobbar med frukt och grönsaker desto mer stiger intresset för frukt och grönsaker. Ett barn kanske inte vill/vågar smaka på blomkål men samtidigt kanske barnet är villig att tugga på blomkålen bara för att uppleva hur blomkål låter.

Dagen gav många tankar kring hur Folkhälsan jobbar med kost och hälsa och att det inom organisationen finns mångsidig kunskap på flera olika nivåer. Samarbete mellan de olika nivåerna pågår redan nu, ett exempel på detta är ju Svett och morötter där forskningen samarbetar med det praktiska hälsofrämjande arbetet. I framtiden hoppas vi att samarbetet kommer att bära ännu mer synlig frukt!Servera mera2