Att börja dagvård och övervikt i lekåldern

Picture7Vi publicerade nyligen en studie i vilken vi undersökte om åldern då man började i dagvård hade ett samband till övervikt. Vi fann att de barn som började dagvård utanför hemmet före 1-års ålder jämfört med dem som började när de var över 1 år, så var de som började tidigare mera sannolikt överviktiga vid 3- eller 5-års ålder (Lehto 2015) Dessutom fann vi bland flickor, att ju flera vårdplatser flickorna hade haft, desto sannolikare hade de övervikt.
Orsaken till de här sambanden kan man bara spekulera i. Vi hade beaktat många bakgrundsfaktorer, såsom föräldrarnas BMI, familjens utbildningsnivå, familjestruktur, barnets födelsevikt och om mamma hade rökt under graviditet. Amning kan påverka både risken för övervikt och när man börjar dagvård. I andra studier utomlands har man också funnit att om man tidigt börjar i dagvård kan de öka risken för att utveckla övervikt. Orsaken kan vara att man slutar tidigt att amma. Tidig dagvård innebär i många internationella studier att barnet är 3-4 månader. Eftersom man i Finland sällan börjar dagvård före 9 månaders ålder p.g.a. längre föräldraledighet så har amningen inte mer så stor roll i babyns kost och kan kanske därför inte vara förklaringen till de samband vi fann.
Skillnader i kostvanor eller fysisk aktivitet kan naturligtvis vara orsaker till sambanden, men det är inte enkelt att påvisa. I en tidigare finsk studie har man konstaterat att kosten för de 3-åriga barn som vårdas i daghem är närmare näringsrekommendationer än det är för de barn som vårdas hemma (Lehtisalo 2010). Barnen på dagis åt i den studien t.ex. mindre socker än barnen hemma. Ingen har jämfört fysisk aktivitet bland barn som vårdas hemma och barn som vårdas på dagvård, men det verkar som om dagisbarn rör på sig lika mycket de dagar de är på dagis som de dagar de är hemma (Soini 2014). En möjlig förklaring till våra resultat kan vara att tidig start i dagvård påverkar familjens måltider eller matintag på något sätt. Föräldrar till babyn som är på dagvård kanske ger dem mera läckerheter utanför daghemstid, men om detta har vi inte funnit några studier.
Stress är också en möjlig orsak till våra resultat. Stress ökar risken för övervikt både direkt via olika hormoner och indirekt genom att höja matlusten. Dagvård kan vara stressande för barn (Berry 2014). Att ofta byt vårdplats kan också vara speciellt stressande. Det kan också vara så, att många byten av vårdplats kan vara ett tecken på en stressande familjesituation.
Ett intressant nytt forskningsresultat är också antibiotikakurers påverkan på barnens vikt. Man har funnit att flera antibiotikakurer under småbarnstiden höjer risken för övervikt (Saari 2015). Om babyn på dagis får mera antibiotikakurer än babyn som vårdas hemma så skulle det kunna förklara vårt resultat om tidig början och övervikt. Men det här är bara en spekulering!
Våra resultat betyder ju inte att övervikt utvecklas automatiskt hos alla barn som börjar dagvård före 1-års ålder. I vår studie hade vi ett stort sampel och fann att risken var något förhöjd. Det finns förstås många (och mer betydande) faktorer som bidrar till möjlig övervikt.