Ungdomars livsstil och skärmtid – samband till övervikt?

Ungdomars livsstil och skärmtid – samband till övervikt?

Skärmtid tar över allt mera våra ungdomars liv och påverkar också deras övriga levnadsvanor och hälsa. I en studie, som vi i höstas publicerade, har vi undersökt hur olika levnadsvanor ackumuleras bland ungdomar i åldern 13 och 15 år som deltagit i WHO-skolundersökning år 2010. Medeltalet för sammanlagda skärmtiden (TV, dator, datorspel) var 4 h 25 min för pojkar och 3 h 30 minuter för flickor. Vi fann tre olika livsstilsgrupper både bland flickorna och bland pojkarna.  Den vanligaste förekommande livsstilen för både pojkar (55 %) och flickor (54 %) var en livsstil som vi gav namnet hälsosam livsstil. För pojkarna fanns det en grupp (17 %) som  skiljde sig från de andra grupperna gällande mera skärmtid och denna grupps skärmtid var i medeltal 12 h 49 min. Bland flickorna fanns det två grupper som hade mera skärmtid än de övriga. I den ena gruppen (21 %), som dessutom uppgav kortare sömn och mera variation i sömn mellan vardagar och veckoslut, var skärmtiden 6 h och 44 min. Den andra gruppen skiljde sig inte i sömnvanor från de som hade hälsosam livsstil, men deras skärmtid var längst, 9 h och 11 min. Grupperna med mycket skärmtid hade mindre fysisk aktivitet jämfört med de andra grupperna och lägre konsumtion av frukt och grönsaker och högre konsumtion av ”skräpmat”. Vi undersökte också sambandet till övervikt och bland flickor hade gruppen med längsta skärmtid större risk för övervikt. Bland pojkarna var det inte statistiskt signifikant samband men samma trend såg man där, gruppen med längsta skärmtiden hade en större andel pojkar med övervikt jämfört med övriga pojkar.

Ungdomarna rapporterade skilt skärmtid för TV, dator och datorspel. Det finns det risk för överrapportering, för dessa kan ske samtidigt. Undersökningen visar dock att det finns stora skillnader i skärmtid bland ungdomarna och att antalet timmar för vissa ungdomar var högt redan år 2010. Mängden har knappast blivit mindre idag, men troligen nog ändrat form, allt mindre TV och allt mera mobiltelefon och surfplattor.

Skärmtid i sig passiverar och äter också upp av den tid då ungdomarna skulle kunna vara fysiskt mera aktiva. Också sämre kostvanor ackumuleras till de ungdomar som har mera skärmtid och alla tillsammans ser ut att öka risken för övervikt. Det skulle vara viktigt att kunna identifiera dessa grupper och försöka minska skärmtid bland dessa ungdomar genom att  ersätta en del av skärmtid med fysisk aktivitet. Det skulle vara viktigt att känna till de faktorer (t.ex. social miljö) som främjar fysisk aktivitet för dessa ungdomar och försöka påverka via dessa. Samtidigt skulle det också vara bra att få dessa ungdomar att reflektera över sina kostvanor. Genom att påverka levnadsvanorna redan under ungdomstiden byggs en bra grund för en aktivare livsstil också under vuxenlivet.