Mår vi bättre av natur och grönska? Vad säger forskningen?

Mår vi bättre av natur och grönska? Vad säger forskningen?

Jag har nu i ett år studerat naturfotografi och har flera gånger funderat på att, vad är det som tilltalar oss i naturen och har det någon betydelse för hälsa hur mycket vi vistas i naturen eller i grönområden? Om naturen och grönområden är bra för hälsan, i vilken form påverkar de hälsan? Är det viktigt att vi rör oss i naturen eller räcker det med att vi bor i områden med mycket grönområden eller kanske räcker det med att se på bilder med naturmotiv, såsom skog? Under de senaste åren har det faktiskt gjorts systematiska litteraturöversikter som går igenom forskning inom området.

En sammanfattning av studier där man har jämfört individer som bor i områden med mycket grönområden med individer som bor i områden med lite grönområden, kunde man konstater att det att de som bor i områden med mera grönområden är fysiskt mera aktiva, födelsevikten är högre och dödligheten är lägre.  Sambandet för vissa faktorer varierade enligt socioekonomisk status. T.ex. har man kunnat konstatera att sambandet mellan grönområde och födelsevikt är starkare för dem med låg socioekonomisk status.

En annan systematisk litteraturöversikt sammanfattade randomiserade kontrollstudier där man hade ordinerat individer att göra promenader i skogsmiljö och jämfört dem med en kontrollgrupp som t.ex. hade gjort motsvarande promenader i urban miljö. Främst undersökte man effekten på fysiologiska och psykologiska faktorer. Slutsatsen var att studierna inte var av tillräckligt hög kvalité för att man skulle kunna dra någon slutsats. Resultaten är ändå i linje med hypotesen om att vistelse i skog skulle gynna den fysiologiska och psykologiska hälsan mer än motsvarande vistelse i urban miljö. Det behövs flera studier av hög kvalité för att kunna få hypotesen bekräftad.

Som fotograf är jag också intresserad ifall bara en naturbild kan åstadkomma en hälsoeffekt. En japansk studie visade att se på en skogsbild (90 s.) påverkar hjärnaktiviteten på ett annat sätt jämfört med att se på en gatubild (90 s.) tagen i Tokyo.  Slutsatsen var att se på en bild av en skog kan ha en avslappnande inverkan på individen.

Mycket forskning är på gång och det skall bli intressant att i framtiden få läsa mera resultat och se ifall man lyckas hitta starkare vetenskaplig evidens för naturens effekt på hälsan. Genom mera forskning hoppas vi i framtiden få en klarare bilder över vad mekanismerna är som förklarar sambandet mellan natur och hälsa.